Teatr Polski we WrocławiuPowrót na stronę teatru

Deklaracja dostępności

Powrót na stronę główną

Teatr Polski we Wrocławiu jest samorządową, artystyczną instytucją kultury, prowadzoną przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego i Ministra właściwego do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Założony w 1949 jako Państwowy Teatr Dolnośląski we Wrocławiu.

 

Dyrekcja

 • Dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu: Jacek Gawroński
 • Zastępca Dyrektora ds. Artystycznych: Jan Szurmiej
 • Zastępca Dyrektora ds. Inwestycyjno-Administracyjnych: Kazimierz Budzanowski
 • Główna Księgowa: Justyna Trochanowska-Drąg

Teatrem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
Dyrektor zarządza Teatrem przy pomocy: Zastępcy Dyrektora ds. Artystycznych,
Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycyjno-Administracyjnych, Głównego Księgowego.
Dyrektor, Zastępcy Dyrektora, Główny Księgowy – tworzą Dyrekcję Teatru.
Zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy uczestniczą w kierowaniu pracą Teatru według istniejącego podziału zadań, merytorycznie kierując i nadzorując pracę podległych im obszarów.

 

Dane kontaktowe

Teatr Polski we Wrocławiu
ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław
(+48) 71 316 07 01
sekretariat@teatrpolski.wroc.pl

Teatr wpisany jest do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 8/1999
NIP 896-000-50-29

www.teatrpolski.wroc.pl

Informacje zwrotne

Wszelkie pytania w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami prosimy kierować do Koordynatora ds. osób ze szczególnymi potrzebami w Teatrze Polskim we Wrocławiu
Ewy Urban, tel. +48 316 0 777;
adres e-mail: marketing@teatrpolski.wroc.pl

 

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo

zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub innej, np. architektonicznej lub informacyjno – cyfrowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej sekretariat@teatrpolski.wroc.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 316 0 701. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego

cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie,

o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za

pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny

powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie

jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin

ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot

publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania

zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana

dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej

wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Przejdź do FORMULARZA kontaktu Skargi i wnioski

Dostępność informacyjno – cyfrowa

Teatr Polski we Wrocławiu dokłada wszelkich starań aby zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do następujących stron internetowych:

 • https://bip.teatrpolski.wroc.pl/ (po lewej stronie jest ikonka i po jej kliknięciu pojawiają się opcje ułatwień dostępu, jest też link do deklaracji dostępności, dodatkowo po zaznaczeniu tekstu jest możliwość jego automatycznego odczytania)
 • https://www.teatrpolski.wroc.pl/ (po lewej stronie jest ikonka i po jej kliknięciu pojawiają się opcje ułatwień dostępu, jest też link do deklaracji dostępności, dodatkowo po zaznaczeniu tekstu jest możliwość jego automatycznego odczytania)
 • https://bilety.teatrpolski.wroclaw.pl (po lewej stronie jest ikonka i po jej kliknięciu pojawiają się opcje ułatwień dostępu, jest też link do deklaracji dostępności)
 • https://live.teatrpolski.wroc.pl/ (po lewej stronie jest ikonka i po jej kliknięciu pojawiają się opcje ułatwień dostępu, jest też link do deklaracji dostępności)

https://www.teatrpolski.wroc.pl/deklaracja-dostepnosci/ (wszystkie linki prowadzą do tego dokumentu)

Obecnie wszystkie 3 strony internetowe teatru są częściowo zgodne z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Dostępność architektoniczna

Teatr posiada 3 sceny:

 • Duża Scena im Jerzego Grzegorzewskiego, ul. G. Zapolskiej 3
 • Scena Kameralna, ul. Świdnicka 28
 • Scena na Świebodzkim, ul. Pl. Orląt Lwowskich 20 c

Wszystkie sceny Teatru Polskiego we Wrocławiu są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego

W bliskiej odległości od wejścia głównego budynku teatru (przy ul. Bogusławskiego róg ul. Zapolskiej) znajdują się cztery miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do głównego wejścia do budynku teatru prowadzą schody (trzy szerokie stopnie) oraz rampa podjazdowa (długość 10 metrów, kąt nachylenia 7,5% – 7,8% ) dla wózków inwalidzkich. Wejście do holu kasowego przez dwie pary drzwi (szerokość 80 centymetrów), naprzeciwko nich (w odległości m.in. 3 metrów) znajdują się dwie pary drzwi prowadzących do foyer.

Budynek wyposażony jest w windę osobową przystosowaną do przewozu osób niedowidzących i niewidomych (oznaczenia w alfabecie Braille’a). W kabinach windy znajduje się również interkom przywoławczy, łączący bezpośrednio z ochroną obiektu.

Na widowni osoby z niepełnosprawnością ruchową, poruszające się na wózkach, zajmują miejsca po bokach pierwszych rzędów.

Teatr zapewnia dostęp alternatywny systemu informacji wizualnej i dotykowej (tyflomapa) lub głosowej pod postacią wsparcia innej osoby, np. w trakcie spektaklu, przez osoby z Obsługi Widowni. Udzieli informacji o rozkładzie pomieszczeń w danym budynku, osobie/osobom ze szczególnymi potrzebami.
Na wszystkich trzech kondygnacjach foyer wyposażone jest w toalety dla osób niepełnosprawnych, szerokość drzwi każdej z nich wynosi 90 cm.

Scena Kameralna

Droga prowadząca do głównego wejścia budynku, w którym mieści się Scena Kameralna wolna jest od przeszkód, w tym krawężników wyższych niż 2 cm.

Do głównego wejścia Sceny Kameralnej prowadzi oświetlony tunel o długości m.in. 15 metrów i szerokości m.in. 3 metrów. Na dziedzińcu teatru znajdują się schody (dwa szerokie stopnie) oraz rampa podjazdowa o długości m.in. 3 metrów, prowadzące do holu kasowego.

Scena Kameralna wyposażona jest w toaletę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych – szerokość drzwi wejściowych wynosi 90 centymetrów.
Na parterze foyer nie ma różnic poziomów. Na widowni osoby z niepełnosprawnością ruchową, poruszające się na wózkach, zajmują miejsca pomiędzy rzędami IV oraz V. W razie potrzeby (grupy zorganizowane) demontowane są pierwsze rzędy.

Scena na Świebodzkim

Droga prowadząca do głównego wejścia budynku, w którym mieści się Scena na Świebodzkim wolna jest od przeszkód, w tym krawężników wyższych niż 2 cm.

Do wejścia do teatru prowadzą schody (trzy szerokie stopnie) oraz rampa podjazdowa o długości 3 metrów. Wejście do holu kasowego przez drzwi o szerokości m.in. 90 centymetrów, a następnie do foyer przez drzwi o szerokości m.in. 100 centymetrów.

Zmiany poziomów nawierzchni i kierunku ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych – oznaczone są przez zastosowanie rozwiązania tymczasowego, polegającego na zamontowaniu taśm, poprawiając w ten sposób dostępność naszego teatru osobom z dysfunkcjami wzroku.

Scena na Świebodzkim wyposażona jest w toaletę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych – szerokość drzwi wejściowych wynosi 90 centymetrów.

Na terenie foyer nie ma różnic poziomów. Na widowni osoby z niepełnosprawnością ruchową, poruszające się na wózkach, zajmują miejsca w pierwszym rzędzie.

Lokalizacja scen Teatru Polskiego i dojazd

Wszystkie obiekty Teatru Polskiego znajdują się w centrum miasta i są dobrze skomunikowane z pozostałymi częściami miasta oraz dworcami PKS i PKP.

Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego (Duża Scena) przy ul. Gabrieli Zapolskiej 3 znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Miasta, ok. 210 metrów od skrzyżowania ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i Świdnickiej (przystanek Arkady Capitol).

Dojazd tramwajami 0L, 0P, 2, 5, 6, 7, 11, 15, 17, 20, 31, 32 oraz autobusami A, D, 114, 120 i 144.

Środki komunikacji miejskiej, których przystanki znajdują się w pobliżu Sceny im. Jerzego Grzegorzewskiego, kursują w kierunku większości dzielnic Wrocławia (przystanki krańcowe to m.in. cmentarz przy ul. Grabiszyńskiej, Krzyki, Dworzec Nadodrze, Biskupin, Kowale, Poświętne, Kromera, Park Południowy, Sępolno, Grabiszynek, Leśnica, Gaj, stadion przy ul. Królewieckiej, Kozanów, pl. Grunwaldzki, Centrum Hurtu przy ul. Giełdowej, al. Piastów, ul. Koszarowa, Osiedle Sobieskiego, Galeria Dominikańska, Bieńkowice, Trestno, ul. Wojszycka, ul. Kamieńskiego).

Scena Kameralna znajduje się w podwórku przy ul. Świdnickiej 28 w odległości ok. 100 metrów od Przejścia Świdnickiego (skrzyżowanie ulic Świdnickiej i Kazimierza Wielkiego) i około 350 metrów od Rynku.

Dojazd tramwajami: 3, 4, 6, 7, 10, 23, 33 oraz autobusami D, K, 114 i 120.

Środki komunikacji miejskiej, których przystanki znajdują się w pobliżu Sceny Kameralnej, kursują w kierunku większości dzielnic Wrocławia (przystanki krańcowe to m.in. Pilczyce, Księże Małe, Krzyki, Kowale, Poświętne, Biskupin, Leśnica, Wrocławski Park Przemysłowy, al. Kromera, Stadion Olimpijski przy ul. Paderewskiego, cmentarz przy ul. Grabiszyńskiej, Kozanów, pl. Grunwaldzki, Osiedle Sobieskiego, Centrum Hurtu przy ul. Giełdowej, Gaj, ul. Kamieńskiego, Galeria Dominikańska, Bieńkowice, Trestno).

Scena na Świebodzkim umiejscowiona jest w prawym skrzydle dawnego Dworca Świebodzkiego (pl. Orląt Lwowskich 20c) w odległości około 160 metrów od skrzyżowania ulic Podwale i Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wejście do teatru umiejscowione jest od strony ulicy Robotniczej.

Dojazd tramwajami 0L, 0P, 14, 24, 31, 32 oraz autobusami 122, 144, 149, 406 i 409.

Środki komunikacji miejskiej, których przystanki znajdują się w pobliżu Sceny na Świebodzkim, kursują w kierunku większości dzielnic Wrocławia (przystanki krańcowe to m.in. Dworzec Główny PKP, Dworzec Nadodrze, FAT, Osobowice, stadion przy ul. Królewieckiej, Gaj, Kozanów, Nowy Dwór, ul. Wojszycka, ul. Kamieńskiego, ul. Dworcowa, Port Lotniczy, Leśnica).

Wybrane kursy komunikacji miejskiej realizowane są pojazdami niskopodłogowymi, przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe rozkłady jazdy wrocławskiej komunikacji miejskiej znajdą Państwo na stronie www.wroclaw.pl/rozklady-jazdy, zaplanowanie trasy dojazdu ułatwi portal www.jakdojade.pl

Audiodeskrypcja i tłumaczenia migowe

Począwszy od sezonu 2013/2104, Teatr Polski we Wrocławiu w ramach projektu „Teatr Wyobraźni. Spektakle bez Barier”, realizowanego przez Fundację na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA i finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, wprowadził do repertuaru spektakle z audiodeskrypcją i tłumaczeniem migowym. Jako pierwsze zaprezentowaliśmy Dzieci z Bullerbyn w reżyserii Anny Ilczuk (premiera przedstawienia z audiodeskrypcją i tłumaczeniem migowym 3 kwietnia 2014), Dziady. Części I, II i IV oraz wiersz Upiór w reżyserii Michała Zadary (premiera przedstawienia z audiodeskrypcją i napisami dla osób niesłyszących 27 maja 2014) oraz Smycz w reżyserii Natalii Korczakowskiej (premiera przedstawienia z audiodeskrypcją i napisami dla osób niesłyszących 29 maja 2015). Po kilkuletniej przerwie listę tę poszerzyła Francuska niespodzianka w reżyserii Cezarego Morawskiego (premiera przedstawienia z audiodeskrypcją i napisami dla osób niesłyszących 23 listopada 2018; kolejny pokaz 18 kwietnia 2019). Dostosowanie i organizacja spektakli są realizowane w ramach projektu „Kultura dla wszystkich” dofinansowanego ze środków PFRON w dyspozycji MOPS we Wrocławiu.

W sezonie art. 2020/2021 Teatr Polski we Wrocławiu zrealizował kolejne spektakle repertuarowe, w tym premiery, z tłumaczeniem na Polski Język Migowy (PJM), zarówno „na żywo” oraz w formacie transmisji live online:

„Zmierzch – świtem…” w reż. Jana Szurmieja – premiera 30 stycznia 2021 r. i kolejny spektakl 31 stycznia 2021 r.,

„Francuska niespodzianka” w reż. Cezarego Morawskiego – 2 spektakle w dniach 13 i 14 lutego 2021 r.,

„Kronika wypadków miłosnych” w reż. A. Skowrońskiej – 2 spektakle 20 i 21 lutego 2021 r.,

„Do piachu” w reż. Kazimierza Kutza – pokaz online dostępny od 26 – 28 lutego 2021 r.,

”Białe małżeństwo” w reż. Martyny Łyko – premiera 13 marca 2021 r.,

„Kaligula” w reż. Roberta Czechowskiego – premiera 26 marca 2021 i kolejny spektakl 27 marca 2021 r.

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

Teatr Polski we Wrocławiu będzie dokładał wszelkich starań, by wprowadzać w życie ustalenia zawarte w Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ. Pełny tekst i opracowanie Konwencji znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dodane znaczniki określające elementy w Deklaracji Dostępności oraz poprawiona została struktura nagłówków. 16 marca br.

Dodano mechanizm podświetlania linków przy korzystaniu z przycisku TAB (28.03.2022)

Dodano podświetlanie linków. Sposób dostępu: proszę kliknąć w ikonę „Menu dostępności” (na środku po lewej stronie ) i wybrać opcje „Podświetlenie linków”. (28.03.2022)

Data publikacji deklaracji dostępności 10.05.2021

Data aktualizacji deklaracji dostępności 31.03.2022

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 10.05.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.